0347081819

Vải Lau Công Nghiệp Thông Thường

Giá cả giẻ lau được tính theo khối lượng mỗi Kg.